Club's Mission:
Misja Klubu:
To practice and uphold Polish traditions, customs, and heritage.
Aby utrzymać i praktykować polskie tradycje, zwyczaje i dziedzictwo.

Membership Qualifications:
Kwalifikacje Członkostwa:
People of Polish descent, Their spouses, and any Persons of whatever descent who believe in the principles of liberty and equality among all races and nations.
Osoby polskiego pochodzenia, ich Małzonkowie i wszystkie inne osoby jakiegokolwiek pochodzenia, które wierzą w zasady wolności i równości bez względu na rasę i kraj pochodzenia.

Official Officers for 2016
Kadra Zarządu na rok 2016
President/President:   Stanislaw Buzik
Vice President/Vice President:   Richard Bukowski
Treasurer/Skarbnik:   Genevieve Sawicki
Secretary/Sekretarz:   Ivona George
Sergeant-at-Arms/Sierzant Broni:   Andrzej Fidelus
Sunshine Chair/Pani Sunshine:  Klementyna Newkirk-Borowiecka 
Membership/Członkowstwo:   Ivona George

Board of Directors for 2016
Członkowie Rady Zarzadu na 2016
Chairman: Alicia Mogilski
Klementyna Newkirk-Borowicki
Mira Kubiak
Helena Michalska
Miroslaw Gorny